top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky Yoga&Dance Spring Festivalu Ostrava, za kterých společnost MAHA SHAKTI PRODUCTION s.r.o., IČ: 04678222, se sídlem Jandová 2879/5, 700 30 Ostrava,  tel.: +420 734 335 216, web. stránky: http://jogafestival.cz, (dále jen „Festival“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Zákazník“) vstupenku na akci Yoga&Dance Spring Festival Ostrava (dále jen „Služba“) a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami (dále jen „Smlouva“). Smlouva se považuje za uzavřenou dokončeným nákupem vstupenky (dále jen "Registrace").​

II. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

II.I.  Koupí vstupenky na Festival se Zákazník registruje a stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky, porozumněl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

II.II. Koupí vstupenky dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Festivalem a Zákazníkem.

II.III.  Vstupem na festival Zákazník stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III. CENA ZA SLUŽBY A PLATBA

III.I.  Ceny jsou uvedeny u jednotlivých druhů vstupenek ZDE.

III.II. Nákup vstupenky a tím uzavřít Smlouvu, lze provést A. bankovním převodem na uvedený bankovní účet společnosti MAHA SHAKTI PRODUCTION s.r.o. číslo 2000920092/2010 vedený ve Fio Banka a.s., anebo B. online platební bránou společnosti Stripe.

III.III. Po úspešnem uhrazení vstupenky a tím uzavření Smlouvy obdrží Zákazník na svůj email daňový doklad o proběhlé platbě, a vstupenku ve formě PDF s uvedeným jménem Zákazníka, názvem Festivalu, datem a místem jeho konání, a také s označením typu vstupenky.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

IV.I.  Povinnosti Festivalu, související se Službou, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

IV.II.  Místo konání Festivalu se nachází na adrese uvedené ZDE. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného programu Festivalu, který je umístěn na webovým stránkách ZDE.

IV.III. Zákazník má právo se účastnit programu dle zakoupeného druhu vstupenky. 

IV.IV. Zákazník má možnost navštěvovat jednotlivé lekce z programu Festivalu, na který vlastní vstupenku. bez další rezervace.

IV.V.  Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 

V. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

V.I.  Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Festivalem v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu zakoupení vstupenky až do ukončení programu Festivalu.

V.II.  Zákazník může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci na Festivale a vypovědět tak Smlouvu. Peněžitá částka za koupenou vstupenku tak propadá Festivalu.

V.III. V případě zrušení Smlouvy ze strany Festivalu z důvodu nekonání akce Festivalu, bude Zákazníkovi peněžitá částka vrácena na uvedený bankovní účet Zákazníka, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VI.I. Festival zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy se Zákazníkem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

VI.II. Festival se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VI.III. Festival zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Zákazníka, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

VI.IV. Zákazník je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

VII. FOTOGRAFICKÉ A VIDEO MÉDIA

VII.I. Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí, že po celou dobu konání Festivalu budou v prostorech konání Festivalu přítomní fotografové a kameramani, kteří budou zaznamenávat akci Festival v podobě digitálních fotografií a video nahrávek.

VII.II. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že i sám Zákazník může být fotografem či kameramanem vyfocen anebo natočen.

VII.III. Festival se zavazuj, že takové vzniklé fotografie anebo videonahrávky budou uchovány a neprodány žádné třetí straně.

VII.IV. Festival se zavazuje, že takové vzniklé fotografie anebo videonahrávky budou v budoucnu užity výhradně k marketingovým účelům k propagaci Festivalu na webových stránkách anebo sociálních sítích Festivalu, anebo tištěných materiálech.

VII.V. Zákazník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s použitím fotografie anebo videonahrávky, kde je Zákazník zachycen.

VII.VI. Takový nesouhlas Zákazník může vyjádřit pouze písemnou formou (společnosti MAHA SHAKTI PRODUCTION s.r.o.) anebo emailem (info@jogafestival.cz)  k rukám Festivalu s předložením uvedené fotografie anebo videonahrávky.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VII.I.  Veškerá ujednání mezi Festivalem a Zákazníkem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

VII.II. Festival je oprávněn tyto Podmínky či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné  nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Festivalu, sociálních sítí Festivalu a skrze e-mail Zákazníkovi.

VII.III. Podněty a stížnosti Zákazníků na kvalitu služeb nebo zařízení Festivalu je možné zasílat na email: info@jogafestival.cz

VII.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.8.2023

Všeobecné obchodní podmínky Yoga&Dance Spring Festival Ostrava

Dne 1.8.2023

bottom of page