top of page

Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I.I. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují podrobné podmínky Yoga&Dance Spring Festivalu Ostrava, za kterých společnost MAHA SHAKTI PRODUCTION s.r.o., IČ: 04678222, se sídlem Jandová 2879/5, 700 30 Ostrava,  tel.: +420 734 335 216, web. stránky: http://jogafestival.cz, (dále jen „Festival“), poskytuje druhé smluvní straně (dále jen „Zákazník“) vstupenku na akci Yoga&Dance Spring Festival Ostrava (dále jen „Služba“ či "Akce") a upravují vzájemná práva a povinnosti, a to na základě smlouvy, která je uzavřena v souladu s těmito Podmínkami a která se řídí těmito Podmínkami (dále jen „Smlouva“). Smlouva se považuje za uzavřenou dokončeným nákupem vstupenky (dále jen "Registrace").​

II. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

II.I.  Koupí vstupenky na Festival se Zákazník registruje a stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky, porozumněl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

II.II. Koupí vstupenky dochází k uzavření Smlouvy v písemné formě elektronicky mezi Festivalem a Zákazníkem.

II.III.  Vstupem na festival Zákazník stvrzuje, že si přečetl tyto Podmínky, porozuměl jejich obsahu, nemá k nim námitky a vyslovuje s nimi souhlas.

III. CENA ZA SLUŽBY A PLATBA

III.I.  Ceny jsou uvedeny u jednotlivých druhů vstupenek ZDE.

III.II. Nákup vstupenky a tím uzavřít Smlouvu, lze provést A. bankovním převodem na uvedený bankovní účet společnosti MAHA SHAKTI PRODUCTION s.r.o. číslo 2000920092/2010 vedený ve Fio Banka a.s., anebo B. online platební bránou společnosti Stripe.

III.III. Po úspešnem uhrazení vstupenky a tím uzavření Smlouvy obdrží Zákazník na svůj email daňový doklad o proběhlé platbě, a vstupenku ve formě PDF s uvedeným jménem Zákazníka, názvem Festivalu, datem a místem jeho konání, a také s označením typu vstupenky.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

IV.I.  Povinnosti Festivalu, související se Službou, se řídí výhradně těmito Podmínkami.

IV.II.  Místo konání Festivalu se nachází na adrese uvedené ZDE. Tyto prostory jsou otevřeny dle aktuálně platného programu Festivalu, který je umístěn na webovým stránkách ZDE.

IV.III. Zákazník má právo se účastnit programu dle zakoupeného druhu vstupenky. 

IV.IV. Zákazník má možnost navštěvovat jednotlivé lekce z programu Festivalu, na který vlastní vstupenku. bez další rezervace, a to podle aktuálního počtu míst, které jsou na dané lekci k dispozici. 

IV.V.  Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Pokud zadá zákazník údaje chybně, má povinnost kontaktovat Festival.

 

V. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

V.I.  Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Festivalem v souladu s těmito Podmínkami trvá po dobu zakoupení vstupenky až do ukončení programu Festivalu.

V.II.  Zákazník může kdykoli bez udání důvodu zrušit svou Registraci na Festivale a vypovědět tak Smlouvu. Peněžitá částka za koupenou vstupenku tak propadá Festivalu.

V,III. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Festivalem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Festivalem, poskytováno v určeném termínu.

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

VI.I Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Festivalu se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI.

VI.II  Zákazník má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

VI.III Zákazník nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.

VI.IX Festival nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude zákazníkovi doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku zákazníkovi doručit na zákazníkem zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atd.)

VI.X V případě, že zákazník neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Festival a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Festivalu jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Festival zjistí, že vstupenka skutečně nebyla zákazníkovi doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň zákazník oznámil Festivalu, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:

  1. Festival se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, poslat zákazníkovi znovu vstupenku na zákazníkem zadaný e-mail,

  2. v případě, že již došlo ke konání Akce, se Festival zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

VI.XI V případě, že ze strany Festivalu dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude zákazník který Festivalu poskytl svůj e-mail o této skutečnosti vyrozuměn. Festival neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.

VI.XII Dojde-li ze strany Festivalu ke změně termínu Akce, má zákazník právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní pohroma, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.

VI.XII Dojde-li ze strany Festivalu k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po termínu Akce. Pokud zákazník neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má zákazník právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. 

VI.XIII V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Festivalu v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má zákazník právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Festival bude vstupné vracet níže popsaným způsobem. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné zákazníkovi vráceno následujícím způsobem:

  1. v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.jogafestival.cz bude vstupné vráceno převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,

  2. v případě nákupu vstupenky převodem  bude vstupné vráceno převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VII.I. Festival zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy se Zákazníkem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro zákazníky uvedenými na webových stránkách poskytovatele služeb.

VII.II. Festival se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích Zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VII.III. Festival zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od Zákazníka, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

VII.IV. Zákazník je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů, požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění Smlouvy.

VIII. FOTOGRAFICKÉ A VIDEO MÉDIA

VIII.I. Zákazník uzavřením Smlouvy souhlasí, že po celou dobu konání Festivalu budou v prostorech konání Festivalu přítomní fotografové a kameramani, kteří budou zaznamenávat akci Festival v podobě digitálních fotografií a video nahrávek.

VIII.II. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že i sám Zákazník může být fotografem či kameramanem vyfocen anebo natočen.

VIII.III. Festival se zavazuj, že takové vzniklé fotografie anebo videonahrávky budou uchovány a neprodány žádné třetí straně.

VIII.IV. Festival se zavazuje, že takové vzniklé fotografie anebo videonahrávky budou v budoucnu užity výhradně k marketingovým účelům k propagaci Festivalu na webových stránkách anebo sociálních sítích Festivalu, anebo tištěných materiálech.

VIII.V. Zákazník má právo vyjádřit svůj nesouhlas s použitím fotografie anebo videonahrávky, kde je Zákazník zachycen.

VIII.VI. Takový nesouhlas Zákazník může vyjádřit pouze písemnou formou (společnosti MAHA SHAKTI PRODUCTION s.r.o.) anebo emailem (info@jogafestival.cz)  k rukám Festivalu s předložením uvedené fotografie anebo videonahrávky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

iX.I.  Veškerá ujednání mezi Festivalem a Zákazníkem je právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

IX.II. Festival je oprávněn tyto Podmínky či ceník kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněné  nebo doplněné Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Festivalu, sociálních sítí Festivalu a skrze e-mail Zákazníkovi.

IX.III. Podněty a stížnosti Zákazníků na kvalitu služeb nebo zařízení Festivalu je možné zasílat na email: info@jogafestival.cz

IX.IV. Tyto Smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2024

Všeobecné obchodní podmínky Yoga&Dance Spring Festival Ostrava

Dne 1.1.2024

bottom of page