top of page

Daniel Sonic Rojas

Alliyana Dance

Palma, Mallorca

V PROGRAMU

Den

Čas

Sál

Lekce

o Danielovi

Profesionální tanečník a mistr pohybu, Daniel Sonic Rojas, tancuje a vystupuje více než 30 let a je znám po celém světě díky své tvůrčí pohybové originalitě a mistrovství v tanci.

Jeho bohaté zkušenosti zahrnují několik skandinávských, evropských a světových mistrovství v breakdance, více než 20 let turné s renomovanými současnými tanečními společnostmi v Evropě, vystupování v celosvětově uznávaných divadelních produkcích, tancování pro královny, krále a prezidenty a inspiraci milionů lidí k pohybu skrze svá vystoupení, soutěže, workshopy a svůj životní příběh.

S kombinací své mnohaleté zkušenosti jako oddaný praktikant pohybu a rehabilitace po vážných zraněních vytvořil Daniel vlastní umělecký směr hojení nazývaný Alliyana Movement. Slovo 'Alliyana', odvozené z jazyka Quechua v Jižní Americe, znamená léčit, uzdravovat nebo zotavovat se. Alliyana Movement je jedinečný umělecký směr, který představuje jednoduché, ale silné formy pohybu pro uzdravení a rozvoj spojení mezi tělem, myslí a duchem. Tato integrativní a holistická modalita vás inspiruje k hlubšímu spojení se svými fyzickými a energetickými schopnostmi prostřednictvím dynamického, prožívaného a pozorného pohybu. Na subtilnější úrovni Alliyana Movement pomáhá inspiraci energie, odstraňování stagnace a prevenci a rehabilitaci zranění, což vám umožní přístup k vašemu hlubšímu já.

Daniel přináší jednoduchý, hravý a moudrý přístup k prožívání těla. Během jeho lekcí očekávejte, že posílíte své tělo a mysl díky obnovenému spojení s dechem, organickými pohyby a udržitelnými energetickými praktikami, které zkoumají pohyblivost, pohyb, koordinaci, obratnost, sílu a pružnost všech vašich schopností.

ABOUT DANIEL:

Professional dancer and movement master, Daniel *Sonic* Rojas has been dancing & performing for more than 30 years, and is known around the world for his movement creativity and dance mastery. 

 

His rich experience includes several Scandinavian, European and World Championships in breakdance, touring for more than 20 years with reputable, contemporary dance companies in Europe, performing in world acclaimed theatre productions, dancing for Queens, Kings and Presidents, and inspiring millions to move through his performances, competitions, workshops and life story. 

Combining his experiential journey of many years as a dedicated movement practitioner and rehabilitation through significant injuries, Daniel has created his own healing art form, Alliyana Movement.

 

‘Alliyana’, derived from the Quechua language of South America, means to heal, cure or recover. Alliyana Movement is a unique art form that presents simple, yet powerful forms of movement to heal and evolve the connection to our body, mind and spirit. This integrative and holistic modality will inspire you to connect more deeply to your physical & energetic faculties through dynamic, embodied & mindful movement. On a more subtle level, Alliyana Movement helps to inspire energy, clear stagnation and prevent & rehabilitate injuries, giving access to your deeper self.

 

Daniel brings a simple, playful and  wisdom-filled approach to embodiment. During his sessions, expect to invigorate your body and mind with a renewed connection to your breath, organic movements and sustainable energy practices that explore mobility, locomotion, coordination, agility, strength and flexibility of all your faculties. 

bottom of page