top of page
0.jpg

Pavla Vanduchová

Hatha Vinyasa Yoga

Zlín

Web:

V PROGRAMU

Den

Čas

Sál

Lekce

o Pavle

S jógou jsem se poprvé setkala v roce 2006 během svých studií na vysoké škole v Ostravě. Jógu jsem tehdy znala jako pomalé a velmi nudné cvičení ve velkých tělocvičnách, a proto mě velmi překvapila lekce Powerjógy. Najednou jsem pocítila, že záleží na jógovém stylu, a také na učiteli, který Vám jógou zprostředkuje. A jak se říká, když je žák připraven, učitel se vždy najde, i já jsem potkala svou životní účitelku a blízkého člověka, který mi ukázal svět jógy úplně v jiném světle. Moje učitelka - Lenka Knag (Śivā Devī) přinesla do šedé Ostravy kus západního stylu - Jivamukti jógu. V té době byla jednou z pěti certifikovaných lektorek v Česku. Otevřela první jógové studio v Ostravě a na severní Moravě a já jsem tam s hrdostí v roce 2009 začala učit. Navštěvovala jsem její lekce a lekce Marcelky Tomečkové, workshopy s lektory z celého světa a byla jsem úplně ponořena nejen do dynamiky tohoto stylu, ale také do jógové filosofie. Pro dvacetiletou holku, která do té doby vedla jen lekce aerobiku, bodystylingu, kickboxu a posléze powerjógy, začala nová životní etapa. Etapa, která se stále rozvíjí, opouští nepotřebné a hledá nové možnosti. Díky Lence jsem se také mohla dvakrát zúčastnit týdenního retreatu Jivamukti Immersion a Ecstatic Chantingu v USA a navštěvovat jógové lekce v New Yorku. To vše a životní zkušenosti mě neustále posouvají na mé jógové cestě.

 

Každá životní etapa pro mě znamenala posun vzad i dopředu, hledání cesty, jak zpracovat danou zkušenost, jak vytvářet podmínky pro to, abychom žili svůj sen. A i když mi už není dvacet a spousta pozic je pro mě výzvou, kult těla postupně opouštím a snažím se hledat odpověďi na otázky v jógovém přístupu skrze jógovou filosofii. Proto ráda pořádám kurzy a workshopy na toto téma a spolu s ostatními vedeme diskuze o jógových textech i samotných životních prožitcích.

 

A jaké jsou mé lekce? Řekla bych, že se vyvíjí - je mi blízký styl Vinyasy Flow jógy, ale nebráním se ani Terapeutické józe. Mým záměrem je, aby lekce byla vyvážená, neubližovala, aby lidé měli pocit, že používají tělo, ale že je tělo neomezuje. Do toho trochu chantingu manter, filosofie a meditace. Se začátečníky ráda pracuji v kurzech, protože jen při pravidelné praxi jsou vidět výsledky a na konci kurzu se shodneme, že spousta neduhů je pryč a i mysl je klidnější. A co bych chtěla lidem na lekcích předat? Chtěla bych, aby si uvědomili, že jóga je jen nástroj a že pokud se chtějí posunout, impuls musí přijít od nich. Musejí chtít a pak jde vše. A že je jóga zábavná a to, co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému, takže hledat, co je pro ně fajn a přínosem a co jim dává smysl.

ABOUT  PAVLA

I first encountered yoga in 2006 during my studies at the university in Ostrava. Back then, I knew yoga as slow and quite boring exercises in large gyms, so I was very surprised when I attended a Power Yoga class. Suddenly, I felt that the style of yoga and the teacher delivering it made a significant difference. As the saying goes, "When the student is ready, the teacher appears," and I also found my life teacher and a close person who showed me the world of yoga in a completely different light. My teacher, Lenka Knag (Śivā Devī), brought a piece of the Western style, Jivamukti Yoga, to the gray city of Ostrava. At that time, she was one of the five certified instructors in the Czech Republic. She opened the first yoga studio in Ostrava and northern Moravia, and in 2009, I proudly began teaching there. I attended her classes and those of Marcelka Tomečková, workshops with instructors from around the world, and I immersed myself not only in the dynamics of this style but also in yoga philosophy. For a twenty-year-old girl who had previously taught aerobics, body styling, kickboxing, and later Power Yoga, a new chapter of life began. A chapter that continues to evolve, leaving behind what is unnecessary and seeking new possibilities. Thanks to Lenka, I also had the opportunity to participate in the Jivamukti Immersion and Ecstatic Chanting retreat in the USA twice and attend yoga classes in New York. All of this, along with life experiences, continually propels me on my yoga journey.

Every stage of life has meant both a step backward and forward for me, a search for a way to process the given experience, and to create conditions for living our dreams. And even though I am no longer twenty, and many poses challenge me, I am gradually leaving behind the cult of the body and trying to find answers to questions through the yoga approach and yoga philosophy. That's why I enjoy organizing courses and workshops on this topic and engage in discussions about yoga texts and life experiences with others.

What are my classes like? I would say they evolve. I am fond of Vinyasa Flow yoga style, but I am also open to Therapeutic Yoga. My intention is for the class to be balanced, not to cause harm, and for people to feel that they are using their bodies rather than being limited by them. I also incorporate some mantra chanting, philosophy, and meditation. I enjoy working with beginners in courses because results are only visible with regular practice, and at the end of the course, we agree that many of our problems have disappeared, and the mind is calmer. And what would I like to convey to people in my classes? I would like them to realize that yoga is just a tool and that if they want to progress, the impulse must come from within. They must want it, and then everything is possible. Yoga is fun, and what works for one person may not work for another, so they should explore what suits them and brings meaning to their practice.

bottom of page